Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.aquaplanet.bg, която се поддържа от Спортни имоти приморско.
Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.aquaplanet.bg не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.aquaplanet.bg


Билетите се предлагат и продават чрез системата за продажби на Спортни имоти приморско, (наричано по-нататък в Общите условия Собственик), което дружество е българско юридическо лице, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102850151. Юридическото лице е със седалище и адрес на управление в град Прилорско, ул. Фрегата 2
Собственикът e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.
Данните за контакт на Собственика са както следва: интернет страница: www.aquaplanet.bg адрес на електронна поща: office@aquaplanet.bg;


Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.aquaplanet.bg са билети, които дават право на техния държател да посети и ползва всички атракции, магазини, ресторанти, кафетерии и други търговски обекти, които се намират и се провеждат в атракционен комплекс с наименование „АКВАПАРК ПРИМОРСКО”, находящ се в град Приморсо, област Бургас.

ПОРЪЧКА И ПОЛЗВАНЕ НА Билет. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
– Чрез извършването на поръчка на електронен билет  през интернет страницата www.aquaplanet.bg клиентът прави изявление на сключване на договор, за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия.
– Всеки билет притежава свои индивидуален QR код, пореден номер, защита срещу фалшификация, вид на услугата, цена, срок, или определена конкретна дата за посещение, както и други полезни данни и/или информация.
– Клиента получава своя билет на своя имейл във формата на pdf файл.
– За покупка на билет през интернет страницата www.aquaplanet.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 5 стъпки:
1 – избор на билет съгласно предоставената от Доставчика информация за видовете билети и услуги.
2 – посочване и попълване на електронен адрес на клиента за получаване на информация и доставка на билета.
3 – съгласие с настоящите Общи условия. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят се осъществи достъп на горепосочената интернет страница и изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.
4 – начин на плащане – плащането на билет се извършва по един начин:
– чрез дебитна, или кредитна банкова карта при условията за плащане посочени в обслужващата Собственика търговска банка

5 – преглед на заявката, потвърждение и получаване на билет. Потвърждаването и получаването на заявените билети се извърша до 24 /двадесет и четири/ часа, считано от датата на осъществено плащане. Системата на Собственика изпраща автоматично потвърждение за извършеното плащане и самия билет. Билетът е конкретна информация, съдържаща данните посочени в чл.5, ал.2 който клиента получава на своя имейл адрес във формата на pdf файл и който може да се разпечата на всяко принтиращо устройство. QR кода който е поставен на всеки билет, съдържа цялата информация за съответната поръчка. За осигуряване на достъп до атракционния комплекс клиентът е длъжен да представи пред съответно упълномощения за това служител своя билет на хартиен, или електронен носител. В противен случай достъпът и ползването на атракциите в атракционния комплекс ще бъде отказан.
Малолетни (лица до 14-годишна възраст) и непълнолетни (лица навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст) посетители на атракционен комплекс трябва задължително да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители, или други пълнолетни лица, които да полагат съответните грижи за детето.

Отказ от закупени билети

Потребителят има право да се откаже от закупения билет в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на получаване на билета на електронна поща. Съгласно чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис за дата на получаване на билета, страните ще считат датата на която електронно изявление изпратено от Собственика, което визуализира билета е постъпило в посочената от потребителя електронна система. Ако потребителят не е посочил конкретна информационна система, изявлението е получено с постъпването му в която и да е информационна система на адресата, а ако адресатът няма информационна система – с изтеглянето му от адресата от информационната система, в която изявлението е постъпило.

Потребителят уведомява Собственика за желанието си за отказ от закупени билети, чрез отправяне на изрично писмено или устно уведомление. Към уведомлението следва да се приложи билет, или неговия уникален код, както и да се посочат пълните имена на неговия държател.

Собственика възстановява цената в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на която е получил уведомлението по чл. 10, ал. 2.

Потребителят отправя уведомлението си до Собственика за отказ чрез съобщение до електронен адрес: office@aquaplanet.bg

Собственикът възстановява на потребителя само и единствено цената посочена в билета.

Разпоредбата на чл. 10 от Общите правила не се прилага за закупени ваучери до 7 (седем) дни, преди крайния срок за използване на същите.

Връщане на платена цена

В случай на невъзможност за предоставяне на достъп до атракционен комплекс „Аквапарк Приморско” по причина за която Доставчика отговаря, същия носи отговорност за връщането на сумите, платени за билети и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради тази невъзможност.

В тези случаи Собственика възстановява на клиентите сумата отпечатана на ваучера. При възстановяване на плащания, извършени с карта, сумата ще бъде преведена единствено и само по картата, с която е извършено плащането.

При отказ на Собственика да възстанови цената на ваучерите, клиентите имат право да защитят своите интереси според действащото българско законодателство.

Вместо възстановяване на платена сума, Собственика има право да предложи на клиентите си едно заместващо посещение при същите условия посочени в закупения билет. Информация за заместващото посещение Собственика се задължава по посочи на своята интернет страница с адрес www.aquaplanet.bg.

Клиентът има право на един избор между възможностите посочени в чл. 12 и чл. 13 от Общите условия.

Разпоредбите на чл. 12 и чл. 13 не се прилагат, като Собственика не носи никаква отговорност в случаите на непреодолима сила и форсмажор.

  • Собственикът не носи отговорност за валидността и автентичността на билети закупени на място, различно от интернет страницата посочена в настоящите Обши условия.
  • При установен опит за измама билетът се счита за невалиден.
  • Билетът е невалиден и ако част от него е загубена, променяна, или унищожена.
  • Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в интернет страницата www.aquaplanet.bg за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без писменото разрешение на Собственика.
  • Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на ваучери по електронен път, който се сключва между Собственика и клиента чрез поръчката на ваучери чрез интернет страницата www.aquaplanet.bg
  • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, едностранно от Собственика като измененията влизат в сила от публикуването им в интернет страницата www.aquaplanet.bg като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения електронен сайт.

За Контакти: 
+359 878 681 035

Адрес:
Приморско,
ул. Фрегата 2

Работно Време:
10 – 19 ч

Всички съоръжения спират работа 30 минути преди края на работното време.

Aquaplanet primorsko. All Rights Reserved.

Aquaplanet primorsko. All Rights Reserved.